تامین منابع مالی برای کسب و کارها

صندوق P.E دیوان

عرضه و پذیرش شرکت ها

مشتریان تا کنون

نام شرکت
درصد سهام دریافتی
سطح سرمایه‌پذیر
حوزه فعالیت
مدت زمان
بهینه یابان ارزش آفرین
۴۰
Expansion
ICT- Algorithm trading
1396 تا کنون
هاستل هریتیج
۴۰
Expansion
Tourism- Hostel
1398 تا کنون