اخبار و گزارش های تحلیلی

shiraz-min

بررسی سودآوری شرکت پتروشیمی شیراز (نماد: شیراز) ۲۶ تیر ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت سودآوری شرکت پتروشیمی شیراز

 

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۴۰۰

۱۴۰۱

درآمدهای عملیاتی

۳۹,۹۶۶,۵۷۸

۷۲,۶۹۸,۰۶۸

۱۴۱,۱۲۲,۸۸۹

۱۸۱,۷۱۱,۰۰۹

سود عملیاتی

۲۰,۷۲۴,۵۴۲

۴۱,۸۲۲,۳۷۸

۷۰,۹۷۲,۹۳۷

۹۵,۳۴۰,۶۶۸

سود خالص

۱۲,۹۲۸,۷۳۰

۳۰,۹۶۶,۰۵۷

۵۵,۵۶۹,۶۵۷

۷۳,۹۰۲,۴۸۹

سود به ازای هر سهم

۲,۵۳۵

۶,۰۷۲

۱۰,۸۹۶

۱۴,۴۹۱

آخرین قیمت

 

 

 

66,990

P/E

 

 

 

4.6

شرکت پتروشیمی شیراز با سرمایه ۵۱۰ میلیارد تومانی در بازار سرمایه ایران فعال است. این شرکت، عمدتاً تولیدکننده اوره، متانول و نیترات است. ماده مصرفی اصلی آن، گاز خوراک است. در حال حاضر، بخشی از اوره تولیدی شرکت‌های اوره‌ای، سهمیه کشاورزان داخلی است و با تخفیف، به آن‌ها فروخته می‌شود. در تحلیل حاضر، نرخ اوره صادراتی، ۴۴۰ دلار و نرخ تسعیر ارز، ۲۵ هزار تومان، نرخ اوره، کشاورزی معادل ۹۰ درصد نرخ اوره صادراتی و نرخ گاز خوراک نیز معادل سقف قیمتی آن (یعنی ۵۰۰۰ تومان) در نظر گرفته شده است.

برای آن که بتوان نسبت به تغییرات نرخ دلار و اوره و اثرات آن روی سودآوری شیراز، دید جامع‌تری داشت، تحلیل حساسیت زیر ارائه شده است:

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم سال مالی ۱۴۰۱

نرخ دلار/نرخ اوره

۴۰۰

۴۴۰

۴۸۰

۲۵۰,۰۰۰

۱۱,۸۱۷

۱۴,۴۹۱

۱۷,۱۶۵

۲۷۰,۰۰۰

۱۴,۳۲۵

۱۷,۲۱۳

۲۰,۱۰۰

۲۹۰,۰۰۰

۱۶,۸۳۳

۱۹,۹۳۵

۲۳,۰۳۶

۳۱۰,۰۰۰

۱۹,۳۴۱

۲۲,۶۵۷

۲۵,۹۷۲

۳۳۰,۰۰۰

۲۱,۸۴۹

۲۵,۳۷۹

۲۸,۹۰۸