اخبار و گزارش های تحلیلی

kermasha-min

بررسی سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (نماد: کرماشا) ۲۶ تیر ۱۴۰۱

خلاصه وضعیت سودآوری شرکت پتروشیمی کرمانشاه

 

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۴۰۰

۱۴۰۱

درآمدهای عملیاتی

۱۴,۰۳۹,۲۸۱

۲۴,۰۱۴,۸۳۹

۶۱,۱۱۴,۶۳۷

۷۱,۴۵۲,۵۰۰

سود عملیاتی

۸,۳۲۰,۸۳۳

۱۶,۴۱۱,۲۷۷

۳۹,۶۵۹,۳۳۶

۴۶,۶۱۳,۷۲۲

سود خالص

۶,۸۹۰,۷۷۷

۱۲,۴۳۲,۶۹۲

۳۹,۲۸۱,۲۶۱

۴۲,۱۷۲,۳۱۳

سود به ازای هر سهم

۱,۹۵۳

۳,۵۲۳

۱۱,۱۳۰

۱۱,۹۵۰

آخرین قیمت

 

 

 

53,970

P/E

 

 

 

4.5

شرکت پتروشیمی کرمانشاه با سرمایه ۳۵۳ میلیارد تومانی در بازار سرمایه ایران فعال است. این شرکت عمدتاً تولیدکننده اوره و آمونیاک است. ماده مصرفی اصلی آن گاز خوراک است. در حال حاضر، بخشی از اوره تولیدی شرکت‌های اوره‌ای، سهمیه کشاورزان داخلی است و با تخفیف به آن‌ها فروخته می شود. در تحلیل حاضر، نرخ اوره صادراتی ۴۴۰ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۵ هزار تومان، نرخ اوره کشاورزی معادل ۹۰ درصد نرخ اوره صادراتی و نرخ گاز خوراک نیز معادل سقف قیمتی آن (یعنی ۵۰۰۰ تومان) در نظر گرفته شده است.

برای آن که بتوان نسبت به تغییرات نرخ دلار و اوره و اثرات آن روی سودآوری کرماشا، دید جامع‌تری داشت، تحلیل حساسیت زیر ارائه شده است:

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم سال مالی ۱۴۰۱

نرخ دلار/نرخ اوره

۴۰۰

۴۴۰

۴۸۰

۲۵۰,۰۰۰

۱۰,۱۶۹

۱۱,۹۵۰

۱۳,۷۳۰

۲۷۰,۰۰۰

۱۱,۶۱۲

۱۳,۵۳۵

۱۵,۴۵۸

۲۹۰,۰۰۰

۱۳,۰۵۵

۱۵,۱۲۱

۱۷,۱۸۶

۳۱۰,۰۰۰

۱۴,۴۹۹

۱۶,۷۰۶

۱۸,۹۱۴

۳۳۰,۰۰۰

۱۵,۹۴۲

۱۸,۲۹۲

۲۰,۶۴۲

 تحلیل‌گر: زهره صفری مهتاج